Usposabljanje za izdelovalce energetskih izkaznic stavb

Energetska izkaznica stavbe

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Direktiva EPBD (2002/91/ES) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Nedavno je prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) prinesla nova določila, ki zahtevajo večjo razširjenost energetske izkaznice stavbe v javnem sektorju, navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb, velik poudarek pa je tudi na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je pri nas prvič uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006)

Trenutno veljavni Energetski zakon je EZ-1.

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Neodvisni strokovnjak mora v zadnjih petih letih, pred vložitvijo zahteve za izdajo licence, uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

Uvedba obvezne energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb.

V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

 • Energetski zakon uradno prečiščeno besedilo – EZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 60/19), ki predpisuje obveznost energetske izkaznice, veljavnost, licence.
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14 in 47/19), ki predpisuje podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register.
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 30/18), ki določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, pogoje za izvajalca usposabljanja, program usposabljanja, pripravo in izvedbo usposabljanja.
 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Ur.l. RS št. 52/2010 z dne 30.06.2010) in Tehnična smernica TSG-1-004:2010 (povezava), ki določa računsko metodologijo energetske izkaznice stavb.
 • Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L)

Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo.

Energetska izkaznica obstoječih stavb mora vsebovati kazalnike energijske učinkovitosti stavbe, referenčne vrednosti iz zakonodaje in priporočila za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti. Listina je namenjena kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti.

Priporočila za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov.

Več o energetski izkaznici na energetskaizkaznica.si

Usposabljanje

Usposabljanje za izdelovalce energetskih izkaznic stavb
Ocenjevanje in certificiranje energijskih lastnosti stavb zahteva izkušenost in profesionalno etiko. Strokovnjaki, ki izpolnjujejo zahteve strokovne kvalifikacije in neodvisnosti, bodo po opravljenem obveznem strokovnem usposabljanju za izdelovanje energetskih izkaznic, lahko pristopili k izpitu. Po uspešno opravljenem izpitu bodo izpolnjevali  zakonsko predpisani formalni pogoj za izdelavo energetskih izkaznic.

Izvajalec usposabljanja
Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo je bil Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o. (GI ZRMK) izbran za izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic, ki ga izvajamo od leta 2012.

Usposabljanja bodo potekala večkrat letno.

Termini usposabljanja
Povezava na koledar usposabljanj: koledar usposabljanj.

Učilnica in konzultacije
Spletna učilnica je namenjana udeležencem usposabljanja. Nahaja se na naslovu http://energetskaizkaznica.si/ucilnica/

Urnik usposabljanja
Usposabljanje poteka v sledečem vrstnem redu:

1. Na prvi dan usposabljanja poteka uvodni sestanek, predstavitev usposabljanja in registracija udeležencev.

2. Udeleženci usposabljanja si ogledajo predavanja in preštudirajo literaturo.

3. Udeleženci se po potrebi udeležijo konzultacij.
Termin pisnega izpita je določen po vsaj 14 dneh od izvedenega usposabljanja (koledar usposabljanj), predvidoma ob 16:00 in traja največ 2 uri.
Pisni in ustni izpit praviloma nista v istem tednu.
Ustni izpit lahko opravljajo kandidati, ki so bili uspešni na pisnem izpitu in sicer na predhodno določen termin (koledar usposabljanj). Ustni izpit kandidata traja cca. 20 minut. Vsak udeleženec je skupaj z objavo razultatov pisnega izpita razporejen na točno določeno uro in dan.

Lokacija usposabljanj
Usposabljanja in izpiti potekajo v Ljubljani na Gradbenem inštitutu ZRMK, d.o.o., Dimičeva 12.

Cena
Cena usposabljanja znaša 400,00 € + 22% DDV = 488,00 €.
Strošek pristopnine za posameznega udeleženca k izpitu znaša 200,00 € + 22% DDV = 244,00 €.
Brezposelni lahko preverite možnost udeležbe usposabljanja preko ZRSZ. Pošljite nam sporočilo na naš mail: zrmk@energetskaizkaznica.si.

Program usposabljanja
Program usposabljanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic je dostopen na povezavi: klik za ogled programa.
Usposabljanje obsega 4 dni predavanj, znotraj enega tedna, z individualno izdelavo dveh izkaznic (računske in merjene) ter predstavitev obeh izkaznic.

Prijava na usposabljanje
Prijava na usposabljanje je mogoča samo preko spleta. GI ZRMK bo sprejemal prijave na usposabljanje na posamezen rok do zasedenosti prostih mest. Ob prijavi je potrebno navesti oseben podatke, podatke o izobrazbi in podatke o plačniku. Po uspešno poslani elektronski prijavnici na usposabljanje sledi povratno potrdilno elektronsko sporočilo z nadaljnjimi navodili. Od prijave ima kandidat največ 5 koledarskih dni časa, da izvrši plačilo stroškov usposabljanja. V kolikor tega ne stori, bo rezervacija njegovega mesta pripadla drugemu kandidatu, njegova prijava pa bo neveljavna. Število kandidatov za posamezen termin usposabljanja je omejeno.

Na usposabljanje se lahko prijavite preko menija na levi strani (Prijava).

Izpit
Izpitni roki bodo razpisani vezano na terminski plan posameznega usposabljanja, znotraj obdobja šolskega koledarja (t.j. ne v juliju in avgustu in ne konec decembra).
Kandidat se na izpit prijavi z uspešno poslano elektronsko prijavnico preko menija na levi strani (Prijava). Pogoji vezani na plačilo pristopnine k izpitu so enaki pogojem plačila usposabljanja.

Pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic
Po uspešno opravljenem usposabljanju in pisnem ter ustnem izpitu, kandidat na pristojnem ministrstvu z vsemi potrebnimi dokazili vloži vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic (klik za vlogo, v vlogi opišete 2 leti izkušenj). Ko ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, vlagatelju izda odločbo o izdaji licence. Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic. O vseh neodvisnih strokovnjakih za izdelavo energetskih izkaznic, ministrstvo vodi register licenc, ki je objavljen na strani ministrstva. Izdelovalci, ki tako želijo, so objavljeni tudi na spletni strani energetskaizkaznica.si.

Pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic
Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, zbornice lahko na javnem natečaju pridobijo pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic.

Pogoji

Ob prijavi na Usposabljanje za izdelovalce energetskih izkaznic morate potrditi, da se strinjate s spodnjimi pogoji:

1. Predhodna znanja

Od kandidatov pričakujemo predhodna znanja:

 • znanja s področij učinkovite rabe energije v stavbah, izrabe obnovljivih virov ter energijske prenove stavb na ravni študijskih programov zahtevane ravni strokovne izobrazbe,
 • obvladovanje računalniških programov za izračun energetskih kazalcev za izdelavo energetske izkaznice stavbe (Fibran ArchiMaid, Knauf Insulation Energija ali URSA 4.0 Gradbena Fizika).

2. Licenca za izdelovanje energetskih izkaznic

Za pridobitev licence po končanem usposabljanju predpisuje Energetski zakon določene pogoje. Za udeležbo na usposabljanju in pristop k izpitu ti pogoji niso zavezujoči. Ob prijavi na usposabljanje se kandidat zaveda pogojev za pridobitev licence.

341. člen
(licenca neodvisnega strokovnjaka)

Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo ali v podrobno področje Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija, skladno s predpisi o visokem šolstvu;

– ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah;

– je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic skladno s tem zakonom.

Licenco podeljuje pristojno ministrstvo, ki je edino pristojno tudi za tolmačenje teh pogojev Energetskega zakona

3. Uporaba izdelkov kandidata

Ob prijavi na usposabljanje se kandidat odpoveduje vsem avtorskim pravicam za podatke in izdelke nastale tekom usposabljanja in jih prenaša na Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o.

Kandidat se zavezuje, da bo s temi pogoji seznanil tudi lastnika stavbe, za katero bo izdeloval energetsko izkaznico v okviru usposabljanja.

To določilo velja tudi v primeru, če kandidat uporablja naša digitalna orodja tudi po končanem usposabljanju.

4. Plačilo obveznosti

Plačilo usposabljanja in pristopnine k izpitu s strani kandidata je pogoj za udeležbo in zaključek postopka.

5. Resničnost podatkov

Vsak posamezni udeleženec nosi odgovornost za pravilnost podatkov iz prijave, pri čemer in v kolikor se naknadno ugotovi, da so bili podatki neresnični ali nepravilni, bo zoper odgovornega posameznika sprožen ustrezen postopek za odvezem licence, ne glede na dosežene rezultate na izpitu. Prijavitelj izrecno soglaša in pooblašča Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o., da po potrebi iz javnih evidenc pridobi vse podatke, s katerimi lahko Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o. preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku licenciranja.

6. Zakonodaja

Sodelovanje posameznega udeleženca, vsebina, vodenje in odločanje v postopku je podrobneje urejeno v določilih naslednjih predpisov:

 • Energetski zakon (EZ-1) Uradni list RS, št. 17/14, ki predpisuje obveznost energetske izkaznice, veljavnost, licence.
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur.l. RS št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010), ki določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, pogoje za izvajalca usposabljanja, program usposabljanja, pripravo in izvedbo usposabljanja.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Delovne izkušnje

341. člen energetskega zakona EZ-1 določa

Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo ali v podrobno področje Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija, skladno s predpisi o visokem šolstvu;

– ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah;

– je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic skladno s tem zakonom.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Stopnja in vrsta izobrazbe

341. člen energetskega zakona EZ-1 določa

Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo ali v podrobno področje Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija, skladno s predpisi o visokem šolstvu;

– ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah;

– je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic skladno s tem zakonom.


Tolmačenje te določbe v tem trenutku pomeni, da je najmanj visoka strokovna izobrazba ali izobrazba po študijskem programu prve stopnje:

 • raven 6/2
  visokošolski strokovni program
  specializacija po višješolskih programih
  visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
  univerzitetni programi  (1. bolonjska stopnja)
 • raven 7
  specializacija po visokošolskih strokovnih programih
  univerzitetni programi
  magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska st.)
 • raven 8/1
  specializacija po univerzitetnih programih
  magisteriji znanosti (PRED imenom)
 • raven 8/2
  doktorati znanosti (PRED imenom)
  doktorati znanosti (PRED imenom) (3. bolonjska st.)

Izobrazba, ki sodi med izobrazbe tehnične ali arhitekturne smeri je navedene spodaj. (vir: Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V1).

52 TEHNIKA
520 Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
5200 Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
521 Strojništvo in obdelava kovin
5210 Strojništvo in obdelava kovin (podrobneje neopredeljeno)
5211 Strojništvo
5212 Orodjarstvo
5213 Varilstvo
5214 Metalurgija
5215 Železarstvo, jeklarstvo, livarstvo
5216 Ključavničarstvo
5217 Finomehanika, urarstvo, puškarstvo
5219 Strojništvo in obdelava kovin (drugo)
522 Elektrotehnika in energetika
5220 Elektrotehnika in energetika (podrobneje neopredeljeno)
5221 Elektrotehnika
5222 Elektroenergetika
5223 Nuklearna energija
5224 Distribucija plina
5225 Klimatiziranje in hladilni sistemi
5226 Alternativni energetski viri (sonce, veter,…)
5229 Elektrotehnika in energetika (drugo)
523 Elektronika in avtomatizacija
5230 Elektronika in avtomatizacija (podrobneje neopredeljeno)
5231 Elektronika
5232 Avtomatizacija
5233 Telekomunikacije
5234 Tehnologija za obdelavo in procesiranje podatkov
5235 Robotika
5236 Projektiranje, izdelava in servisiranje računalnikov
5239 Elektronika in avtomatizacija (drugo)
524 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo
5240 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (podrobneje neopredeljeno)
5241 Kemijska tehnologija
5242 Procesno inženirstvo
5243 Biokemijska tehnologija in inženirstvo
5244 Laboratorijska tehnologija
5245 Predelava in rafinerija plina in/ali nafte
5249 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (drugo)
525 Motorna vozila, ladje in letala
5250 Motorna vozila, ladje in letala (podrobneje neopredeljeno)
5251 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila motornih vozil
5252 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila kmetijske mehanizacije
5253 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila ladij in drugih plovil
5254 Izdelovanje, vzdrževanje in popravila letal in drugih zrakoletnih naprav
5259 Motorna vozila, ladje in letala (drugo)
58 ARHITEKTURA, URBANIZEM IN GRADBENIŠTVO
581 Arhitektura in urbanizem
5810 Arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno)
5811 Arhitektura
5812 Urbanizem
5813 Geodezija in kartografija
5814 Krajinska arhitektura
5819 Arhitektura in urbanizem (drugo)
582 Gradbeništvo
5820 Gradbeništvo (podrobneje neopredeljeno)
5821 Materiali in konstrukcije
5822 Operativna gradnja
5823 Prometne gradnje
5824 Hidrotehnika
5825 Zaključna dela v gradbeništvu
5829 Gradbeništvo (drugo)
543 LESARSKA, PAPIRNIŠKA, PLASTIČNA, STEKLARSKA IN PODOBNA TEHNOLOGIJA
5430 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
5431 Lesarstvo
5432 Papirništvo
5433 Plastična predelava
5434 Steklarstvo in porcelanarstvo
5435 Gumarstvo
5439 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (drugo)

Za vse nejasnosti glede tolmačenja pogojev  navedenih v Energetskem zakonu za pridobitev licence za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetske izkaznice se obrnite na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Erik Potočar, erik.potocar@gov.si).

Prijava

Pred pošiljanjem prijave si preberite pogoje usposabljanja.

V primeru, da so vsi termini zapolnjeni, se lahko vpišete na seznam interesentov.

 • Prijava na usposabljanje

  Prijava na usposabljanje

 • Prijava na izpit

  Prijava na izpit

Close Project

Prijava na usposabljanje

Vstopni podatki

Nimam ZRMK številke oziroma gesla.

Close Project

Prijava na izpit

Pogosta vprašanja

Spodaj lahko preberete odgovore na pogosta vprašanja.
Če imate vprašanje, na katerega nismo odgovorili, ga prosim zastavite tukaj:  Ime

  Vaša elektronska pošta

  Besedilo

  1. Moja stopnja in/ali vrsta izobrazbe ni navedena v tabeli pri pogojih?

  Za vse nejasnosti glede tolmačenja pogojev  navedenih v Energetskem zakonu za pridobitev licence za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetske izkaznice se obrnite na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Erik Potočar, erik.potocar@gov.si).

  2. Kdaj se lahko prijavim?

  Če novi termini še niso razpisani ali so zasedeni, se prijavite na Seznam interesentov in sproti vas bomo obveščali o odprtju novih terminov usposabljanj.

  3. Kdaj so predvideni termini?

  Povezava na koledar usposabljanj je na: koledar usposabljanj.

  4. Ne vem, če ste prijeli mojo prijavo?

  Po uspešno prejeti prijavi boste na zaslon in v elektronski poštni nabiralnik prejeli pozdravno sporočilo z navodili za plačilo.
  V primeru težav, pošljite sporočilo na zrmk@energetskaizkaznica.si.

  5. Koliko me bo to stalo?

  Cena usposabljanja znaša 400,00 € + 22% DDV = 488,00 €.
  Strošek pristopnine za posameznega udeleženca k izpitu znaša 200,00 € + 22% DDV = 244,00 €.

  6. Kako boste izbirali kandidate za usposabljanje?

  Kriterij za izbiro kandidatov, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje, bo: kdor se prej prijavi, bo prej sprejet.

  7. ZRMK številka?

  Ko se boste prvič prijavili v sistem, vam bomo dodelili ZRMK številko. Pod to številko vas bomo imeli zabeležene v sistemu.

  8. Ali je za usposabljanje in izpit potrebno kakšno predznanje?

  Da, potrebno je imeti strokovno predznanje na ravni zahtevane strokovne izobrazbe in sicer na področju energijsko učinkovite gradnje in prenove stavbe, uporabe obnovljivih virov na stavbi in praktične uporabe nacionalnih predpisov s področja učinkovite rabe energije v stavbah. Ta znanja boste potrebovali pri izdelavi energetskih izkaznic v okviru usposabljanja. Obvladovanje teh znanj je nujni pogoj za uspešno opravljeno usposabljanje kot tudi za kasnejše izdelovanje energetskih izkaznic stavbe v praksi.

  Več si lahko preberete pri pogojih.

  9. Ali poteka izpit na vse tri dni, ki so označeni na koledarju?

  Pisni izpit opravljajo na določen termin vsi kandidati hkrati.

  Tisti, ki bodo opravili pisni izpit, bodo lahko pristopili k ustnemu izpitu v okviru preostalih dveh dni, po razporedu.

  10. Kako plačam usposabljanje ali izpit?

  Najpomembnejše je:
  – da nakažete na naš TRR
  – napišete pravi sklic

  Navodila za plačilo:

  Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o.
  Dimičeva 12
  1000 Ljubljana
  DŠ: SI93205783

  TRR IBAN: SI56 0510 0801 0998 822, pri Abanki Vipa, d.d.

  KODA NAMENA PLAČILA: ADVA – Plačilo avansa oziroma predplačilo

  NAMEN: Plačilo usposabljanja

  SKLIC: SI00 2004360-ZRMK številka (primer 2004360-1050)

  ZNESEK: 488,00 EUR (usposabljanje) ali 244,00 EUR (izpit)

  Slika: Primer izpolnjenega UPN naloga

  10. Kdo podeljuje licenco za izdelovanje energetskih izkaznic?

  Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik na pristojnem ministrstvu.

  11. Kdaj dobim licenco?

  Ministrstvo bo začelo s podeljevanjem licenc, šele ko bo usposobljeno večje število kandidatov.

  12. Sem na seznamu interesentov, kaj lahko pričakujem?

  Uvrstitev na seznam interesentov zagotavlja prejem obvestila v primeru sprostitve mest.
  Periodično vas bomo obveščali o novih prostih mestih in novih terminih usposabljanja.
  Uvrstitev na seznam interesentov ne zagotavlja rezervacije mesta na usposabljanju.
  Ob sprostitvi mesta se prijavite s svojo ZRMK številko in izbranim geslom.

  13. Kdaj dobim potrdilo o vplačilu?

  Ne pošiljamo potrdila o vplačilu. Potrdilo o vplačilu ste dobili, ko ste plačali (banka, pošta, splet, ipd.). Če ste nakazali na naš TRR in napisali pravilen sklic, potem vam ni treba skrbeti. Pristopnino k usposabljanju in izpitu je treba poravnati pred izvedbo dogodka.
  Potrdilo shranite do konca usposabljanja. Po prejemu plačila vam bomo poslali avansni račun in po izvedenem usposabljanju tudi račun za opravljeno storitev.

  Vloge

  POSTOPEK PRIDOBITVE LICENCE NEODVISNEGA STROKOVNJAKA IN POOBLASTILA ZA IZDAJO ENERGETSKIH IZKAZNIC STAVB

  Vloge je treba poslati na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana!

  1. Vloga za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic

  Vloga mora vsebovati:

  • vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic,
  • fotokopijo potrdila o pridobljeni ustrezni izobrazbi,
  • fotokopijo delovne knjižice oziroma pogodbe o zaposlitvi ali drugo ustrezno pravno listino, iz katere je razvidno, da ima vlagatelj (-ica) najmanj  2 leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju (razvidno mora biti trajanje obdobja; v kolikor zaposlitev ni bila prekinjena, npr. delovna knjižica, prosim priložite izjavo podjetja, da ste nepreklicno zaposleni v podjetju od xx.xx od xx.xx),
  • fotokopijo potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki se ga dobi po opravljenem ustnem izpitu (ni obvezno, je zaželeno),
  • fotografijo (30 x 24 mm) (prosimo, da fotografijo na dokument pritrdite ).

  Dokazila, ki niso bila pridobljena v Republiki Sloveniji je treba predložiti v overjenem prepisu.

  Za več vprašanj glede oddaje vloge se obrnite na Ministrstvo za infrastukturo in prostor (Erik Potočar, tel: +386 1 478 7445, erik.potocar@gov.si).

  2. Vloga za pridobitev pooblastila izdajatelja za izdajo energetskih izkaznic

  V Uradnem listu je objavljen Javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic (Ur.l. RS, št. 93/2012).
  Povezava je sledeča.

  Vloga mora vsebovati:

  • Prijavni obrazec (obrazec št. 1).
  • Izpolnjeno in podpisano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2).
  • Dokazilo iz katerega je razvidno, da ima prijavitelj vpisano dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti – (71.1) Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje (Izpisek iz sodnega registra). Vsaka registirana dejavnost podjetja, ki ima številčno oznako 71.1xx je upravičena.
  • Dokazilo, da ima prijavitelj zaposlenega predlaganega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic ali pogodbo o delu s tem neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic.

  Za več vprašanj glede oddaje vloge se obrnite na Ministrstvo za infrastukturo in prostor (Erik Potočar, tel: +386 1 478 7445, erik.potocar@gov.si).