Usposabljanje za izdelovalce energetskih izkaznic stavb

Energetska izkaznica stavbe

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Vsebovati mora oceno energetske učinkovitosti stavbe in referenčne vrednosti, ki omogočajo primerjavo. Sestavni del energetske izkaznice so priporočila za optimalne ali stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, razen pri novih stavbah. Veljavnost energetske izkaznice je deset let. Stranka lahko pridobi novo energetsko izkaznico pred potekom desetih let.
Zahtevana je pri prometu z nepremičninami (izgradnja, prodaja in oddaja v najem), t. j. stavbami in njihovimi deli, pri javnih stavbah z uporabno površino večjo od 250 m2 in stavbah, ki jih javnost pogosto oz. v večjem številu obiskuje. Od leta 2013 pa do sredine leta 2021 je bilo v Sloveniji izdanih okoli 73.000 energetskih izkaznic. Energetske izkaznice izdelujejo v ta namen usposobljeni neodvisni strokovnjaki z licenco, izdajajo pa jih pooblaščene organizacije.
Gradbeni inštitut ZRMK na podlagi javnega pooblastila Ministrstva za infrastrukturo (št. pog. 2430-21-389001) izvaja usposabljanja za neodvisne strokovnjake izdelovalce energetskih izkaznic stavb v obdobju 2021-2026.

Več: https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb

Vloga energetske izkaznice je za kupce in uporabnike stavb predvsem informacijsko-promocijska. Energetska izkaznica je namenjena kupcu, bodočemu lastniku oz. najemniku nepremičnine kot podpora pri razumevanju energetskih lastnosti stavbe, rabe energije in stroškov zanjo ter pri načrtovanju potrebnih naložb v prenovo. Po drugi strani pa je energetska izkaznica lahko zelo koristna tudi na sistemski ravni, saj poznavanje stavbnega fonda omogoča bolj usmerjeno načrtovanje in spodbujanje energetske prenove stavb.

Pri nas energetsko izkaznico stavbe predpisuje Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) na podlagi evropske zakonodaje (Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb s kasnejšimi spremembami v Direktivi (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti; v nadaljevanju: Direktiva 2010/31/EU).

Evropska zakonodaja in energetska izkaznica stavbe

Uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah članicah je zahtevala že v letu 2002 sprejeta evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2002/91/ES evropskega Parlamenta In Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb) in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če bi v državi primanjkovalo usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Prenovljena direktiva (Direktiva 2010/31/EU) je prinesla nova določila, ki so zahtevala večjo razširjenost energetske izkaznice stavbe v javnem sektorju, navedbo kazalnika energetske učinkovitosti pri trženju stavb, velik poudarek pa je bil tudi na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb in na priporočenih ukrepih za energetsko prenovo.
Vnovično posodobitev zahtev glede energetske izkaznice stavbe v evropski zakonodaji je prinesla Direktiva (EU) 2018/844 o spremembah predhodne zakonodaje. Energetska izkaznica se uvaja pred prenovo in po njej, postane pa naj neke vrste stavbni potni list oz. časovni načrt za prenovo stavbe. Povečati je treba njeno zanesljivost in jo oblikovati uporabniku prijaznejšo. Še bolj so poudarjeni stroškovna učinkovitost, kakovost in primerljivost znotraj evropskega prostora. Ena pomembnih novosti je tudi vključitev opisa pripravljenosti stavbe na pametne sisteme v energetsko izkaznico.

Energetska izkaznica v slovenski zakonodaji

Energetsko izkaznico je pri nas prvič uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006), vendar se ta določila zaradi zakasnitev pri sprejemanju podzakonskih aktov in pomanjkanja usposobljenih neodvisnih strokovnjakov do sredine leta 2013 niso izvajala. Leta 2014 je bil sprejet novi Energetski zakon – EZ-1 (Energetski zakon – EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14 z dne 7. 3. 2014), ki je z nekaj kasnejšimi spremembami (Energetski zakon – uradno prečiščeno besedilo – EZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 60/19 z dne 8. 10. 2019)) vzpostavil pravno podlago za izdajo večine do danes izdanih energetskih izkaznic stavb. Konec leta 2020 je bil sprejet Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE (Zakon o učinkoviti rabi energije: Uradni list RS, št. 158/20), ki odtlej zajema vsa določila v zvezi z energetskimi izkaznicami stavb.

Izdelovalci in izdajatelji energetskih izkaznic

Energetsko izkaznico izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) na zahtevo stranke. Izdajajo jo lahko le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Register izdelovalcev in izdajateljev vodi Ministrstvo za infrastrukturo.

Uspešno zaključeno usposabljanje je eden od pogojev za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka (40. člen ZURE):

Neodvisni strokovnjak mora v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

Pregled zakonodaje o energetski izkaznici s podzakonskimi akti

V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

Več o energetski izkaznici na https://energetskaizkaznica.si/

Usposabljanje

Usposabljanje za izdelovalce energetskih izkaznic stavb
Določanje energijskih lastnosti stavb zahteva strokovno znanje, izkušenost in profesionalno etiko. Udeleženci usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic po opravljenem obveznem strokovnem usposabljanju, ki obsega teoretični del (predavanja v obsegu 29 ur po zakonsko predpisanem program) in samostojno izdelavo dveh energetskih izkaznic, pristopijo k izpitu.

Z uspešno opravljenim pisnim in ustnim izpitom izpolnijo zakonsko predpisani pogoj “uspešno opravljenega usposabljanja po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic” in skupaj z drugimi zahtevanimi dokazili glede izobrazbe in izkušenj (pogoji iz 1. alineje 40. člena ZURE) pri pristojnem ministrstvu lahko zaprosijo za licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

Izvajalec usposabljanja
Na podlagi javnega razpisa ministrstva, pristojnega za energijo, je bil Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (GI ZRMK) izbran za izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje pet let (2021-2026). Usposabljanje izvajamo že od leta 2012.

Termini usposabljanja
Usposabljanja in preizkusi znanja bodo potekali večkrat letno v vnaprej predvidenih terminih. Povezava na koledar usposabljanj: koledar usposabljanj.

Način izvedbe usposabljanja
Če je za posamezni rok usposabljanja prijavljenih manj kot 10 udeležencev, predavanja ne potekajo v živo, temveč se izvedejo prilagojeno, preko spletne učilnice.

Učilnica in konzultacije
Spletna učilnica je namenjana udeležencem usposabljanja. Nahaja se na naslovu http://energetskaizkaznica.si/ucilnica/

Urnik usposabljanja
Usposabljanje poteka po sledečem vrstnem redu:
1. Na prvi dan usposabljanja potekajo uvodni sestanek, predstavitev usposabljanja in registracija udeležencev.

2. Udeleženci poslušajo oz. si ogledajo predavanja (glej zgoraj, Način izvedbe usposabljanja) in preštudirajo literaturo.

3. Udeleženci se po potrebi udeležijo konzultacij.

Termin pisnega izpita je določen po vsaj 14 dneh od izvedenega usposabljanja (koledar usposabljanj). Pisni izpit traja največ 2 uri.

Ustni izpit lahko opravljajo kandidati, ki so bili uspešni na pisnem izpitu in sicer na predhodno določen termin (koledar usposabljanj). Ustni izpit kandidata traja cca. 20 minut. Vsak udeleženec je skupaj z objavo rezultatov pisnega izpita razporejen na točno določeno uro in dan.

Lokacija usposabljanj
Usposabljanja in izpiti potekajo v Ljubljani na Gradbenem inštitutu ZRMK d.o.o., Dimičeva 12.

Cena
Cena usposabljanja znaša 400,00 € + 22% DDV = 488,00 €.
Strošek pristopnine za posameznega udeleženca k izpitu znaša 200,00 € + 22% DDV = 244,00 €.
Brezposelni lahko preverite možnost udeležbe usposabljanja preko ZRSZ. Pošljite nam sporočilo na naš mail: zrmk@energetskaizkaznica.si.

Program usposabljanja
Program usposabljanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic je dostopen na povezavi: klik za ogled programa.

Usposabljanje s predavanji v živo obsega 4 dni (29 ur), praviloma znotraj enega tedna, individualno izdelavo dveh energetskih izkaznic (računske in merjene) in njuno predstavitev.

Prijava na usposabljanje
Prijava na usposabljanje je mogoča samo preko spleta. GI ZRMK sprejema prijave na usposabljanje na posamezen rok do zasedenosti prostih mest. Ob prijavi je treba navesti osebne podatke, podatke o izobrazbi in podatke o plačniku. Po uspešno poslani elektronski prijavnici na usposabljanje kandidat prejme povratno potrdilno elektronsko sporočilo z nadaljnjimi navodili. Od prijave ima kandidat največ 5 koledarskih dni časa, da izvrši plačilo stroškov usposabljanja. Če tega ne stori, rezervacija njegovega mesta pripade drugemu kandidatu, njegova prijava pa se razveljavi. Število kandidatov za posamezen termin usposabljanja je omejeno.
Na usposabljanje se lahko prijavite preko menija na levi strani (Prijava).

Izpit
Izpitni roki so razpisani glede na terminski plan posameznega usposabljanja znotraj obdobja šolskega koledarja (t. j. ne v juliju in avgustu in ne konec decembra).
Kandidat se na izpit prijavi z uspešno poslano elektronsko prijavnico preko menija na levi strani (Prijava). Pogoji vezani na plačilo pristopnine k izpitu so enaki pogojem plačila usposabljanja.

Pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic
Po uspešno opravljenem usposabljanju kandidat na pristojnem ministrstvu z vsemi potrebnimi dokazili vloži vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic (klik za vlogo).

V vlogi opišete 2 leti izkušenj, izobrazbo in priložite potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju). Ko ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, vlagatelju izda odločbo o izdaji licence. Hkrati z licenco ministrstvo neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznico neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

O vseh neodvisnih strokovnjakih za izdelavo energetskih izkaznic, ministrstvo vodi register licenc, ki je objavljen na strani ministrstva.

Izdelovalci, ki tako želijo, so objavljeni tudi na spletni strani energetskaizkaznica.si.

Pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic
Pravne ali fizične osebe (npr. gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi), ki opravljajo dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja, lahko na javnem natečaju pridobijo pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic (po ZURE).

Pogoji

Ob prijavi na Usposabljanje za izdelovalce energetskih izkaznic morate potrditi, da se strinjate s spodnjimi pogoji:

 1. Predhodna znanja

Od kandidatov pričakujemo predhodna znanja:

 • znanja s področij učinkovite rabe energije v stavbah, izrabe obnovljivih virov ter energijske prenove stavb na ravni študijskih programov zahtevane ravni strokovne izobrazbe,
 • obvladovanje računalniških programov za izračun energetskih kazalcev za izdelavo energetske izkaznice stavbe.
 1. Licenca za izdelovanje energetskih izkaznic

Za pridobitev licence po končanem usposabljanju predpisuje Zakon o učinkoviti rabei energije (40. člen ZURE) določene pogoje. Za udeležbo na usposabljanju in pristop k izpitu ti pogoji niso zavezujoči. Ob prijavi na usposabljanje se kandidat zaveda pogojev za pridobitev licence.

 1. člen (ZURE), 1. alineja
  (licenca neodvisnega strokovnjaka)

(1) Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

–        ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na sedmo raven s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje tehnika (razen v podrobno področje kemijsko inženirstvo in procesi ali v podrobno področje okoljevarstvena tehnologija) ali v ožje področje arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo ali v podrobno področje lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija ali v podrobno področje fizika, v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja;

–        ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah;

–        je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic v skladu s tem zakonom.

Ob tem velja opozoriti, da zakon ZURE (40. člen, 5. Alineja) predvideva tudi periodično dopolnilno usposabljanje neodvisnih strokovnjakov po že pridobljeni licenci:

Imetnik licence neodvisnega strokovnjaka se je dolžan vsakih pet let po pridobitvi licence udeležiti dopolnilnega usposabljanja po programu dopolnilnega usposabljanja, ki ne vsebuje preizkusa znanja.

Neodvisni strokovnjaki izdelovalci energetskih izkaznic stavb sodijo med regulirane poklice (40. člen, 7. alineja):

Neodvisni strokovnjaki iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena spadajo med regulirane poklice v Republiki Sloveniji.

Licenco neodvisnega strokovnjaka podeljuje Ministrstvo za infrastrukturo, ki je edino pristojno tudi za tolmačenje teh pogojev Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE).

3. Uporaba izdelkov kandidata

Ob prijavi na usposabljanje se kandidat odpoveduje vsem avtorskim pravicam za podatke in izdelke nastale tekom usposabljanja in jih prenaša na Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o.. (Izdelki so vključeni v sistem usposabljanja.)

Kandidat se zavezuje, da bo s temi pogoji seznanil tudi lastnika stavbe, za katero bo izdeloval energetsko izkaznico v okviru usposabljanja.

To določilo velja tudi v primeru, če kandidat uporablja naša digitalna orodja tudi po končanem usposabljanju.

4. Plačilo obveznosti

Plačilo usposabljanja in pristopnine k izpitu s strani kandidata je pogoj za udeležbo in zaključek postopka.

5. Resničnost podatkov

Vsak posamezni udeleženec nosi odgovornost za pravilnost podatkov iz prijave, pri čemer in v kolikor se naknadno ugotovi, da so bili podatki neresnični ali nepravilni, bo zoper odgovornega posameznika sprožen ustrezen postopek, ne glede na dosežene rezultate na izpitu.

6. Zakonodaja

Sodelovanje posameznega udeleženca, vsebina, vodenje in odločanje v postopku usposabljanja je podrobneje urejeno v določilih naslednjih predpisov:

 • Zakon o učinkoviti rabi energije- ZURE (Uradni list RS, št. 158/20), ki predpisuje obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico, njeno veljavnost, usposabljanje strokovnjakov, pogoje za pridobitev licenc za izdelovalce in pooblastil za izdajatelje energetskih izkaznic.
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 30/18 in 158/20 – ZURE), ki določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, pogoje za izvajalca usposabljanja, program usposabljanja, pripravo in izvedbo usposabljanja.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Delovne izkušnje

Zakon o učinkoviti rabi energije- ZURE (Uradni list RS, št. 158/20), v 1. alineji 40. člena glede potrebnih delovnih izkušenj za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka določa naslednje:

(1) Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

–        ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na sedmo raven s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje tehnika (razen v podrobno področje kemijsko inženirstvo in procesi ali v podrobno področje okoljevarstvena tehnologija) ali v ožje področje arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo ali v podrobno področje lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija ali v podrobno področje fizika, v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja;

–        ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah;

–        je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic v skladu s tem zakonom.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Stopnja in vrsta izobrazbe

Zakon o učinkoviti rabi energije- ZURE (Uradni list RS, št. 158/20), v 1. alineji 40. člena glede potrebne stopnje in vrste izobrazbe za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka določa naslednje:

(1) Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

        ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na sedmo raven s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje tehnika (razen v podrobno področje kemijsko inženirstvo in procesi ali v podrobno področje okoljevarstvena tehnologija) ali v ožje področje arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo ali v podrobno področje lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija ali v podrobno področje fizika, v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja;

–        ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah;

–        je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic v skladu s tem zakonom.


Tolmačenje te določbe v tem trenutku pomeni, da je najmanj visoka strokovna izobrazba ali izobrazba po študijskem programu prve stopnje (SOK 7 ali več):

 • raven 6/2 (SOK 7)
  visokošolski strokovni program
  specializacija po višješolskih programih
  visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
  univerzitetni programi  (1. bolonjska stopnja)
 • raven 7 (SOK 8)
  specializacija po visokošolskih strokovnih programih
  univerzitetni programi
  magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska st.)
 • raven 8/1 (SOK 9)
  specializacija po univerzitetnih programih
  magisteriji znanosti (PRED imenom)
 • raven 8/2 (SOK 10)
  doktorati znanosti (PRED imenom)
  doktorati znanosti (PRED imenom) (3. bolonjska st.)

Ustrezna študijska področja so povzeta v spodnji tabeli (celoten pregled klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P-16 je dostopen na povezavi: https://www.stat.si/klasius/

0533 Fizika
071 Tehnika
0710 Tehnika, podrobneje neopredeljeno
0713 Elektrotehnika in energetika
0714 Elektronika in avtomatizacija
0715 Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
0716 Motorna vozila, ladje in letala
0719 Tehnika, drugo
0722 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
073 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo
0730 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo, podrobneje neopredeljeno
0731 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem
0732 Gradbeništvo
078 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
0788 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
079 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, drugo
0799 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, drugo

Za morebitne nejasnosti glede tolmačenja pogojev  navedenih v Zakonu o učinkoviti rabi energije (ZURE) za pridobitev licence za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetske izkaznice se obrnite na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Erik Potočar, erik.potocar@gov.si).

Prijava

Pred pošiljanjem prijave si preberite pogoje usposabljanja.

V primeru, da so vsi termini zapolnjeni, se lahko vpišete na seznam interesentov.

 • Prijava na usposabljanje

  Prijava na usposabljanje

 • Prijava na izpit

  Prijava na izpit

Close Project

Prijava na izpit

Vstopni podatki

Pogosta vprašanja

Spodaj lahko preberete odgovore na pogosta vprašanja.
Če imate vprašanje, na katerega nismo odgovorili, ga prosim zastavite tukaj:  Ime

  Vaša elektronska pošta

  Besedilo

  1. Moja stopnja in/ali vrsta izobrazbe ni navedena v tabeli pri pogojih?

  Za vse nejasnosti glede tolmačenja pogojev  navedenih v ZURE za pridobitev licence za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetske izkaznice se obrnite na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Erik Potočar, erik.potocar@gov.si).

  2. Kdaj se lahko prijavim?

  Če novi termini še niso razpisani ali so zasedeni, se prijavite na Seznam interesentov (pri Prijavi) in sproti vas bomo obveščali o odprtju novih terminov usposabljanj.

  3. Kdaj so predvideni termini?

  Povezava na koledar usposabljanj je na: koledar usposabljanj.

  4. Ne vem, če ste prijeli mojo prijavo?

  Po uspešno prejeti prijavi boste na zaslon in v elektronski poštni nabiralnik prejeli pozdravno sporočilo z navodili za plačilo.
  V primeru težav, pošljite sporočilo na zrmk@energetskaizkaznica.si.

  5. Koliko me bo to stalo?

  Cena usposabljanja znaša 400,00 € + 22% DDV = 488,00 €.
  Strošek pristopnine za posameznega udeleženca k izpitu znaša 200,00 € + 22% DDV = 244,00 €.

  6. Kako boste izbirali kandidate za usposabljanje?

  Kriterij za izbiro kandidatov, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje, bo: kdor se prej prijavi, bo prej sprejet.

  7. ZRMK številka?

  Ko se boste prvič prijavili v sistem, vam bomo dodelili ZRMK številko. Pod to številko vas bomo imeli zabeležene v sistemu.

  8. Ali je za usposabljanje in izpit potrebno kakšno predznanje?

  Da, potrebno je imeti strokovno predznanje na ravni zahtevane strokovne izobrazbe in sicer na področju energijsko učinkovite gradnje in prenove stavbe, uporabe obnovljivih virov na stavbi in praktične uporabe nacionalnih predpisov s področja učinkovite rabe energije v stavbah. Ta znanja boste potrebovali pri izdelavi energetskih izkaznic v okviru usposabljanja. Obvladovanje teh znanj je nujni pogoj za uspešno opravljeno usposabljanje kot tudi za kasnejše izdelovanje energetskih izkaznic stavbe v praksi.

  Več si lahko preberete pri pogojih.

  9. Ali poteka izpit na vse tri dni, ki so označeni na koledarju?

  Pisni izpit opravljajo na določen termin vsi kandidati hkrati.

  Tisti, ki bodo opravili pisni izpit, bodo lahko pristopili k ustnemu izpitu v okviru preostalih dveh dni, po razporedu.

  10. Kako plačam usposabljanje ali izpit?

  Najpomembnejše je:
  – da nakažete na naš TRR
  – napišete pravi sklic

  Navodila za plačilo:

  Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o.
  Dimičeva 12
  1000 Ljubljana
  DŠ: SI93205783

  TRR IBAN  SI56 0400 1004 9021 558 pri NKBM d.d.

  KODA NAMENA PLAČILA: ADVA – Plačilo avansa oziroma predplačilo

  NAMEN: Plačilo usposabljanja

  SKLIC: SI00 2007050-vaša ZRMK številka (primer 2007050-1050)

  ZNESEK: 488,00 EUR (usposabljanje) ali 244,00 EUR (izpit)

  10. Kdo podeljuje licenco za izdelovanje energetskih izkaznic?

  Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik na pristojnem ministrstvu.

  11. Kdaj dobim licenco?

  Za licenco lahko zaprosite na pristojnem ministrstvu po uspešno zaključenem usposabljanju in po pridobljenih vsaj 2 letih izkušenj na zakonsko zahtevanem področju.

  12. Sem na seznamu interesentov, kaj lahko pričakujem?

  Uvrstitev na seznam interesentov zagotavlja prejem obvestila v primeru sprostitve mest.
  Periodično vas bomo obveščali o novih prostih mestih in novih terminih usposabljanja.
  Uvrstitev na seznam interesentov ne zagotavlja rezervacije mesta na usposabljanju.
  Ob sprostitvi mesta se prijavite s svojo ZRMK številko in izbranim geslom.

  13. Kdaj dobim potrdilo o vplačilu?

  Ne pošiljamo potrdila o vplačilu. Potrdilo o vplačilu ste dobili, ko ste plačali (banka, pošta, splet, ipd.). Če ste nakazali na naš TRR in napisali pravilen sklic, potem vam ni treba skrbeti. Pristopnino k usposabljanju in izpitu je treba poravnati pred izvedbo dogodka.
  Potrdilo shranite do konca usposabljanja. Po prejemu plačila vam bomo poslali avansni račun in po izvedenem usposabljanju tudi račun za opravljeno storitev.

  Vloge

  POSTOPEK PRIDOBITVE LICENCE NEODVISNEGA STROKOVNJAKA IN POOBLASTILA ZA IZDAJO ENERGETSKIH IZKAZNIC STAVB

  Vloge je treba poslati na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.

  1. Vloga za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic

  Vloga mora vsebovati:

  • vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic,
  • fotokopijo potrdila o pridobljeni ustrezni izobrazbi,
  • fotokopijo delovne knjižice oziroma pogodbe o zaposlitvi ali drugo ustrezno pravno listino, iz katere je razvidno, da ima vlagatelj (-ica) najmanj  2 leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju (razvidno mora biti trajanje obdobja; v kolikor zaposlitev ni bila prekinjena, npr. delovna knjižica, prosim priložite izjavo podjetja, da ste nepreklicno zaposleni v podjetju od xx.xx od xx.xx),
  • fotokopijo potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki se ga dobi po opravljenem ustnem izpitu (ni obvezno, je zaželeno),
  • fotografijo (30 x 24 mm) (prosimo, da fotografijo na dokument pritrdite ).

  Dokazila, ki niso bila pridobljena v Republiki Sloveniji je treba predložiti v overjenem prepisu.

  Za več vprašanj glede oddaje vloge se obrnite na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Erik Potočar, tel: +386 1 478 7445, erik.potocar@gov.si).

  2. Vloga za pridobitev pooblastila izdajatelja za izdajo energetskih izkaznic

  Javne natečaje za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic razpisuje pristojno ministrstvo. Oglejte si podrobnosti na tej povezavi.

  Vloga mora vsebovati:

  • Prijavni obrazec (obrazec št. 1).
  • Izpolnjeno in podpisano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2).
  • Dokazilo iz katerega je razvidno, da ima prijavitelj vpisano dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti – (71.1) Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje (Izpisek iz sodnega registra). Vsaka registrirana dejavnost podjetja, ki ima številčno oznako 71.1xx je upravičena.
  • Dokazilo, da ima prijavitelj zaposlenega predlaganega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic ali pogodbo o delu s tem neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic.

  Za več vprašanj glede oddaje vloge se obrnite na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Erik Potočar, tel: +386 1 478 7445, erik.potocar@gov.si).