Energetska izkaznica je namenjena kupcu/najemniku nepremičnine. Podatki na izkaznici mu povedo, v kakšnem energetskem stanju je stavba (energetska učinkovitost stavbe), ki jo kupuje/najema (kakšna je raba energije in katere so predvidene izboljšave za boljšo energijsko učinkovitost stavbe). Tako energetska izkaznica ščiti kupca na način, da ta ne bi kupoval stavbe brez ustreznih informacij o njenem energetskem stanju.

S primerjavo različnih stavb in podatkov iz njihovih energetskih izkaznic lahko kupec ugotovi, katera stavba porabi več energije in katera stavba bo v prihodnosti potrebovala večje posege za energijsko prenovo (nova fasada, okna, zamenjava kurilne naprave ipd.)

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Obvezna je pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za prodajalca in najemodajalca. Energetski zakon določa, da mora prodajalec najkasneje pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe bodočemu kupcu predložiti energetsko izkaznico. Obveznost je pri nas predpisal novi Energetski zakon EZ-1, sprejet februarja 2014.

Pri oglaševanju stavbe ali stanovanja po novem potrebujemo energetsko izkaznico. Zakon namreč zahteva, da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice. S 1.1.2015 se je iztekel prehodni rok in inšpektorji v primeru oglaševanja prodaje ali oddaje nepremičnine v najem brez navedbe energijskih kazalnikov pričeli izrekati kazni.

Tudi pri energetski izkaznici so javne stavbe zgled drugim. Zato zakon zahteva, da mora v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.

V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m², kjer se pogosto zadržuje javnost in za njih velja obveznost izdaje energetske izkaznice iz 334. člena EZ – 1 ter niso v lasti ali uporabi javnega sektorja, se veljavna energetska izkaznica namesti na vidno mesto.

S 4. julijem 2013 smo v Sloveniji tudi v praksi vzpostavili vse formalne pogoje za izdelovanje in izdajanje energetskih izkaznic za novogradnje in obstoječe stavbe.

Ministrstvo pristojno za energijo je izdalo že več kot 250 licenc neodvisnim strokovnjakom – izdelovalcem energetskih izkaznic.

Kdo mora pridobiti energetsko izkaznico? Samo prodajalec ali najemodajalec stavbe?

Investitorji v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, lastniki in upravljavci javnih stavb ter predvsem vsi lastniki obstoječih objektov, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem, morajo biti pozorni na to, da se sedaj v celoti izvajajo določila Energetskega zakona glede energetskih izkaznic stavbe.

Energetsko izkaznico lahko izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Neodvisni strokovnjak mora v zadnjih petih letih, pred vložitvijo zahteve za izdajo licence, uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

Uvedba obvezne energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa prenovljene Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb (2010/31/EU).

Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo. Mogoče je pridobiti tudi izkaznico za celotno stavbo, s čimer se izognemo izkaznicam za posamezne dele.

Za isto stavbo ali njen del je veljavna le zadnja v register vpisana energetska izkaznica. Izkaznice za posamezni del v večstanovanjski stavbi ni mogoče izdati, če  je v veljavi že izdana energetska izkaznica za celotno stavbo.

Energetska izkaznica obstoječih stavb mora vsebovati

 • kazalnike energijske učinkovitosti stavbe,
 • referenčne vrednosti iz zakonodaje,
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe in
 • priporočila za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti.

Listina je namenjena kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti stavbe.

Priporočila za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov.

Za uporabnike izkaznic je pomembno tudi, da Energetski zakon (EZ-1), tako kot to narekuje prenovljena Direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb (2010/31/EU), daje po eni strani velik poudarek vzpostavitvi celovitega sistema kontrole kakovosti pri izdajanju energetskih izkaznic, po drugi strani pa zahteva tudi sankcije za nespoštovanje določil o energetskih izkaznicah.

Zahteve glede energetske izkaznice se ne nanašajo na:

 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine (op.: po tolmačenju ministrstva izjema velja le za stavbno dediščino),
 • stavbe za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo,
 • enostavne in nezahtevne objekte ter –
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Iz obveznosti energetske izkaznice je izvzeta tudi:

 • oddaja stavbe ali njenega dela v najem za obdobje, krajše od enega leta,
 • prodaja v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • prodaja v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku in
 • prodaja ali oddaja nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Računska ali merjena izkaznica?

Na podlagi računske energetske izkaznice lahko izračunamo priporočene ukrepe in njihove vračilne dobe. Lahko izračunamo ali se bolj splača menjati okna ali izolirati podstrešje.

Merjena energetska izkaznica se izdela na podlagi računov za energijo za zadnja 3 leta. Rezultati so odvisni od življenjskega sloga bivšega lastnika. Več povedo o lastniku kot o stavbi.

Merjena energetska izkaznica se lahko izda samo za obstoječe nestanovanjske stavbe.
Računska energetska izkaznica se lahko izda za vse stavbe (stanovanjske, nestanovanjske, obstoječe, novogradnja).
merjena
racunska

Računska energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica (na kratko rEI) se lahko izdela in izda za vsako stavbo.
Predpisana je za stanovanjske stavbe in za vse nove stavbe.
Pri računski energetski izkaznici ne upoštevamo vpliv uporabnika stavbe.
Računska metodologija je enaka kot pri računanju rabe energije stavbe za PGD (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja). Računamo s konstantno notranjo temperaturo 20°C (stanovanjske stavbe). Tako lahko primerjamo stavbe med seboj.

Merjena energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica (na kratko mEI) je namenjena samo obstoječim nestanovanjskim stavbam. Namenjena je samo obstoječim nestanovanjskim stavbam, saj se pri prodaji/najemu menjavi lastnika/najemnika omenjene stavbe način njene uporabe bistveno ne spremeni. (Če hotel, šola, pisarne ali trgovski center zamenjajo lastnika, se način uporabe, ki vpliva na rabo energije ne bo bistveno spremenil):

 • notranja temperatura (notranje temperature v nestanovanjskih stavbah so večino regulirane, predpisane)
 • urnik uporabe (od 8 h do 16 h in čez vikende zaprto)

Pri stanovanjskih stavbah ne moremo uporabiti merjene energetske izkaznice, ker se pri zamenjavi lastnika lahko bistveno spremeni način uporabe take stavbe. Zato je pri stanovanjskih stavbah predpisana računska energetska izkaznica.

Pri računski energetski izkaznici izračunamo porabo energije tako, da upoštevamo ogrevanje prostorov na 20°C pri vseh stavbah. Tako izključimo vpliv bivšega lastnika. Tako lahko tudi stavbe primerjamo med seboj.

Zakonodaja

untitled-300x33

Direktiva EPBD (2002/91/ES) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Nedavno je prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) prinesla nova določila, ki zahtevajo večjo razširjenost energetske izkaznice stavbe v javnem sektorju, navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb, velik poudarek pa je tudi na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006) in (EZ-E) (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012)).

Kot pravi veljavni energetski zakon (EZ-1-UPB2), je energetska izkaznica stavbe javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 341. člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.Neodvisni strokovnjak mora v zadnjih petih letih, pred vložitvijo zahteve za izdajo licence, uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

Uvedba obvezne energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb.

V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

 • Energetski zakon uradno prečiščeno besedilo – EZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 60/19), ki predpisuje obveznost energetske izkaznice, veljavnost, licence.
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14 in 47/19), ki predpisuje podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register.
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 30/18), ki določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, pogoje za izvajalca usposabljanja, program usposabljanja, pripravo in izvedbo usposabljanja.
 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Ur.l. RS št. 52/2010 z dne 30.06.2010) in Tehnična smernica TSG-1-004:2010 (povezava), ki določa računsko metodologijo energetske izkaznice stavb.
 • Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L)

Povezava na spletno stran energetske izkaznice stavbe Ministrstva za infrastrukturo in prostor je tukaj.

Cena energetske izkaznice

Praktično nemogoče bi bilo govoriti o »standardni« ceni energetske izkaznice. Tudi pri dveh navzven morda podobnih stanovanjskih stavbah sta lahko vložen čas in napor za izdelavo izkaznice povsem različna – odvisno od tega kako podrobne in pravilne podatke ima neodvisni strokovnjak na razpolago in koliko časa mu bo zato vzela korektna izpeljava vseh predpisanih postopkov. Povsem specifičen primer pa so nestanovanjske stavbe, pri katerih je kakršnokoli poenotenje cen nemogoče. Vlada RS je februarja 2014 sprejela uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice, ki obravnava stanovanjske stavbe glede na njihovo uporabno površino oz. število stanovanj.

V javnosti se je o cenah energetske izkaznice že precej govorilo v konkretnih številkah, a povsem brez podlage, saj je bilo doslej izdano premajhno število izkaznic, da bi lahko delali utemeljene zaključke. Cena izkaznice se bo po vsej verjetnosti oblikovala tržno, tako kot v mnogih drugih državah EU.

O cenah energetskih izkaznic je bilo že veliko rečenega, toda izdelanih je bilo premalo izkaznic za razumne zaključke o njihovi ceni. Cene izkaznice se bodo, tako kot v mnogih drugih državah Evropske unije, po vsej verjetnosti tudi pri nas izoblikovale tržno/glede na trg.

Strošek izdelave energetske izkaznice mora plačati lastnik oziroma lastniki stavbe. Strošek za izdelavo izkaznice se šteje kot strošek rednega upravljanja, vezanega na učinkovitejšo rabo energije.