Na tej strani so navedeni splošni in posebni pogoji spletnega portala energetskeizkaznica.si.

Splošni pogoji veljajo za vse dogodke.

Posebni pogoji pa se razlikujejo glede na posamezni dogodek:

Usposabljanje upravnikov

————————————————————

SPLOŠNI POGOJI

Prijava

Kandidat se lahko prijavi le na en termin usposabljanja med več razpisanimi termini za isti program usposabljanja. V primeru odjave iz prvotnega termina, se lahko kandidat znova prijavi na eno od preostalih prostih mest. (Pri ponovnih prijavi zaradi prvotne zgodnejše prijave nima nikakršnih ugodnosti ali prednosti pred drugimi kandidati.)
Če se kandidat iz objektivnih razlogov ne more udeležiti termina usposabljanja, na katerega se je prijavil, mora o tem pisno obvestiti organizatorja (zrmk@energetskaizkaznica.si) po možnosti najmanj 3 delovne dni pred načrtovanim dogodkom, da le-ta lahko sprosti mesto drugim interesentom.
Kandidat, ki se je na usposabljanje prijavil, pa se dogodka ni udeležil niti o svoji odsotnosti ni pisno obvestil organizatorja (zrmk@energetskaizkaznica.si), se lahko na druge termine usposabljanja prijavi, če usposabljanja 3 delovne dni pred pričetkom še niso zasedena s prvo prijavljenimi kandidati.

Plačilo obveznosti

Če je za usposabljanje predvidena kotizacija, je plačilo kotizacije pred pričetkom dogodka pogoj za udeležbo in zaključek postopka (potrdila).

Resničnost podatkov

Vsak udeleženec je odgovoren za pravilnost podatkov iz prijave. Če se kasneje ugotovi, da so bili podatki neresnični ali nepravilni, Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o. za morebitne zaplete ali nastale stroške ne odgovarja.

Uporaba izdelkov kandidata

Ob prijavi na usposabljanje se kandidat odpoveduje materialnim avtorskim pravicam za izdelke nastale tekom usposabljanja in jih prenaša na Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o. Kandidat se zavezuje, da bo s temi pogoji seznanil tudi lastnika stavbe, za katero zbira podatke v okviru usposabljanja. To določilo velja tudi v primeru, če udeleženec uporablja naša digitalna orodja tudi po končanem usposabljanju.

POSEBNI POGOJI

Usposabljanje upravnikov večstanovanjskih stavb

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki opravljajo storitve upravljanja pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami oziroma osebam, ki so zaposlene pri družbah, ki izvajajo storitev upravljanja večstanovanjskih in drugih stavb z več posameznimi deli.

Pogoji:

  • registrirana dejavnost SKD: 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
  • vpis v register upravnikov večstanovanjskih stavb pri pristojnem organu.