Gradbeni inštitut ZRMK v sklopu Sejma dom vsako leto organizira dogodke s področja URE in OVE v stavbah.

Letos bomo obravnavali aktualni temi:

Trajnostna gradnja v Sloveniji, četrtek, 9. marec 2017, od 9:00 do 14:00
Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z drugimi ministrstvi po sklepu Vlade RS iz leta 2012 oblikuje okoljske oziroma trajnostne zahteve za projektiranje in gradnjo stavb, na podlagi katerih bo mogoče upoštevati vpliv stavbe v njeni celotni življenjski dobi. Vabilo (pdf).

Izzivi in tehnologije za stavbe po 2020, petek, 10. marec 2017, od 9:00 do 14:00
Kaj načrtuje EU ali kako bodo tudi naše stavbe postale ne le skoraj nič-energijske, temveč tudi pametne. Vabilo (pdf).

Dogodki bodo potekali od 9:00 do 14:00 v Dvorani 1, vhod Urška iz Dunajske ceste na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Za udeležbo na dogodke ni potrebno kupiti vstopnice za Sejem Dom.

Na tej spletni strani boste spodaj našli predstavitev posameznega dogodka in prijavni obrazec za udeležbo na posvetu.

Prijava na posvet

Za prijavo je treba izpolniti vsa polja v spodnjem obrazcu. Po prijavi boste po elektronski pošti prejeli ZRMK številko. Uporabljali jo boste za upravljanje podatkov na vašem profilu in za morebitno prijavo na naše naslednje dogodke. Če ste že bili pri nas na usposabljanju ali posvetih, uporabite pri prijavi obstoječo ZRMK številko in geslo. V primeru težav nam pišite na zrmk@energetskaizkaznica.si, priporočamo vam, da si pred tem ogledate še rubriko pogosta vprašanja.

Vstopni podatki

Podatki za prijavo

Geslo mora vsebovati vsaj 6 znakov.

Gesli se ne ujemata.

Vnesite geslo (vsaj 6 znakov), ki ga boste uporabljali ob nadaljnji uporabi sistema.

Podatki o udeležencu

Podatki o prebivališču

Kontakt

Uporabnik s tem elektronskim naslovom je že registriran.

Strokovni naziv

Prosimo, vpišite svoj skrajšani strokovni naziv.

Ime Priimek

Primer: pred imenom dr., mag., za imenom univ. dipl. inž. grad., dipl. inž. str., inž. el.

Usposabljanje

 

Zaposlen


SI

Opombe

Po uspešno prejeti prijavi boste na zaslon in v elektronski poštni nabiralnik (preverite tudi nezaželeno pošto) prejeli pozdravno sporočilo z navodili za plačilo. V primeru težav pošljite sporočilo na zrmk@energetskaizkaznica.si.

Trajnostna gradnja v Sloveniji

Četrtek, 9. marec 2017, od 9:00 do 14:00 v Dvorani 1, vhod Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Okvir dogodka

Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z drugimi ministrstvi po sklepu Vlade RS iz leta 2012 oblikuje okoljske oziroma trajnostne zahteve za projektiranje in gradnjo stavb, na podlagi katerih bo mogoče upoštevati vpliv stavbe v njeni celotni življenjski dobi. Trajnostna gradnja se kot vrednota sicer že pojavlja v vrsti nacionalnih strateških dokumentov, vendar konkretnih smernic in meril zanjo še nimamo. Zastavljena naloga je kompleksna, terja široko strokovno podporo in usklajeno delovanje vseh deležnikov pri pripravi vsebinskih smernic za trajnostno gradnjo in podrobnejših meril za vrednotenje. Poseben izziv predstavlja vključitev teh meril v sistem zelenega javnega naročanja (ZeJN) na področju stavb.

Strokovni forum Trajnostna gradnja v Sloveniji je namenjen najširšemu krogu deležnikov, ki s svojimi odločitvami na področju grajenega okolja soustvarjajo okoljsko, družbeno in ekonomsko kakovosten stavbni fond. Mnenje deležnikov je pri oblikovanju meril ključno, saj morajo merila za trajnostno gradnjo odražati potrebe, želje in trajnostne usmeritve celotne družbe.

Tema strokovnega foruma

V teku je priprava strokovnih podlag za kriterije trajnostne gradnje v slovenskem okolju. Študijo po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelujeta Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije. Posvetovanje z deležniki je eden od pomembnih korakov, kjer stroka, gradbena industrija in končni uporabniki lahko podajo svoje poglede in mnenje.

  • Na strokovnem forumu bomo zato razpravljali o ustreznosti najpogosteje uporabljenih in mednarodno priznanih meril trajnostne gradnje v slovenskem okolju (npr. certifikacijske sheme: LEED, BREEAM, DGNB, OPEN HOUSE).
  • Spregovorili bomo o krovnih (makro) ciljih v življenjskem ciklu stavb; tako o okoljskih kot tudi o ciljih, ki se nanašajo na kakovost, izvedbo in vrednost stavb, saj so ti cilji in njihov pomen v slovenskem okolju podlaga za določanje kazalnikov za trajnostno vrednotenje stavb (npr. ti so po evropski študiji JRC: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, učinkovita raba virov in surovin, učinkovita raba vodnih virov, zdravo in udobno notranje okolje, prilagodljivost stavbe na klimatske spremembe, optimiziranje vseživljenjskih stroškov stavbe).
  • Razpravljali bomo o skladnosti Meril EU za ZeJN, ki izhajajo iz ključnih vplivov na okolje (ti so vplivi povezani z rabo energije med uporabo stavb, vplivi povezani s proizvodnjo gradbenih proizvodov, vplivi povezani s prevozom agregatov, vidik življenjske dobe stavbe in njenih elementov, vidik zdravega in privlačnega delovnega okolja).
  • Ovrednotili bomo pripravljenost področja graditve stavb za uvajanje meril trajnostne gradnje in opredelili potrebne aktivnosti za krepitev sposobnosti ključnih deležnikov.

Predavatelji

Predstavniki ministrstva bodo uvodoma predstavili cilje in izzive države na področju uvajanja trajnostne gradnje. Strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK in Zavoda za gradbeništvo Slovenije, ki pripravljajo strokovne podlage za slovenske smernice za trajnostno gradnjo in merila za vrednotenje le-te, bodo prikazali stanje in razvoj na tem področju pri nas ter v tujini. Deležniki trajnostne gradnje bodo nato v moderirani strokovni razpravi izrazili svoje poglede na prioritete trajnostne gradnje v Sloveniji.

Namen in cilj strokovnega foruma

Na dogodku želimo predvsem spodbuditi strokovno razpravo z udeleženci o razumevanju trajnostne gradnje v Sloveniji. Pogledi strokovne javnosti namreč predstavljajo pomemben vidik oblikovanja nacionalnih meril trajnostne gradnje.

Vabljeni

Na dogodek vabljenji deležniki različnih področij: predstavniki ministrstev, javni in zasebni investitorji, inštituti, predstavniki akademske sfere, projektanti, izvajalci, nadzorniki, ponudniki gradbenih materialov in tehnologij, svetovalna podjetja, stanovske organizacije in združenja,  predstavniki lokalnih skupnosti in energetskih agencij ter ostali zainteresirani.

Izzivi in tehnologije za stavbe po 2020 – Kaj načrtuje EU ali kako bodo tudi naše stavbe postale ne le skoraj nič-energijske, temveč tudi pametne

Petek, 10. marec 2017, od 9:00 do 14:00 v Dvorani 1, vhod Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Okvir dogodka

Gradbeni inštitut ZRMK organizira strokovno delavnico na temo novih izzivov na področju gradnje visoko energijsko učinkovitih stavb. EU je namreč decembra 2016 pripravila osnutek spremenjene Direktive o energetski učinkovitosti stavb, ki skupaj z obširnim naborom preostalih zakonodajnih predlogov v svežnju »Čista energija za vse Evropejce« vpliva na to, kako bodo stavbe prispevale k 30 % povečanju energetske učinkovitosti, doseganju 27 % deleža obnovljivih virov energije,OVE, in k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 40 % do leta 2030 na evropski ravni.

Tema posveta

Skoraj nič-energijske stavbe še niso niti dobro zaživele v praksi, ko je pred nami že t.i. zimski paket zakonodajnih predlogov EU, ki prinaša novosti tudi za stavbe.

Med drugim EU predlaga uvedbo pametnega indikatorja za stavbe, kar bi omogočilo hitrejši prodor pametnih tehnologij v stavbe, dinamično usklajevanje energijskih potreb na strani uporabnika in lokalno proizvedene obnovljive energije z možnostmi za optimalno oskrbo z energijo iz omrežja na ravni okrožja  ali na nacionalni ravni.

Še vedno velja, da je energetska učinkovitost stavbe na prvem mestu, da pa lahko kar najbolje in za uporabnika najceneje izkoristimo obnovljive vire potrebujemo pametne rešitve (IKT sisteme in napredne tehnologije, npr. za avtomatizacijo stavb in polnilnice za električne avtomobile), učinkovito cenovno politiko na strani oskrbe, več fleksibilnosti pri izbiri dobavitelja energije in možnost proizvodnje lastne električne energije. Načela veljajo tako pri novih stavbah, kot pri celoviti prenovi stavb in okrožji.

Tehnologije, ki nas bodo popeljale do brezogljičnega stavbnega fonda leta 2050, s pametnimi rešitvami povečujejo delež obnovljivih virov v stavbah. Načinov je več: z lastno proizvodnjo elektrike ali toplote iz OVE (npr. fotonapetostni sistemi, sončni toplotni in geotermalni sistemi) ali s pametnimi okrožji, kjer več stavb sodeluje pri optimiranju rabe OVE (npr. v sistemih daljinskega ogrevanja ali pri koriščenju odpadne toplote).

Predavatelji in vsebina

Na posvetu bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za okolje in prostor ter spregovorili o nacionalnem pogledu na novosti, ki jih zakonodajni predlogi v svežnju »Čista energija za vse Evropejce« predstavljajo za stavbe. Strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK bodo predstavili poglede stroke na predlagane novosti za stavbe in prikazali koncept uporabe opisanih načel na ravni sNES okrožja (www.moderproject.eu). K besedi vabimo tudi proizvajalce in dobavitelje tehnologij za skoraj nič-energijske in pametne stavbe.

Na delavnici želimo spodbuditi strokovno razpravo o novostih.

Vabljeni

Na delavnico vabljenji deležniki različnih področij: predstavniki ministrstev, javni in zasebni investitorji, inštituti, predstavniki akademske sfere, projektanti, razvojniki, proizvajalci in dobavitelji tehnologij, svetovalna podjetja, stanovske organizacije in združenja,  predstavniki lokalnih skupnosti in energetskih agencij ter ostali zainteresirani.

Pogosta vprašanja

Se lahko udeležim vseh 3 posvetov?
Da. Prijavni obrazec je narejen tako, da se lahko prijavite samo na 1 posvet. Če se želite udeležiti na oba posveta, se najprej prijavite na prvi posvet in vpišite v opombe, da se želite udeležiti še drugega posveta.

Kolikšna je kotizacija?
Kotizacije ni. Udeležba je brezplačna, potrebna je predhodna prijava.

Ali moram kupiti vstopnico za sejem Dom?

Strokovna posveta bosta potekala od 9:00 do 14:00 v Dvorani 1, vhod Urška iz Dunajske ceste na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Za vstop v dvorane Urške, II. nadstropje, nakup sejemske vstopnice ni potreben, saj je omogočen samostojen vstop z Dunajske ceste 18.