Home | Nasveti | Toplotna zaščita talnih konstrukcij

Toplotna zaščita talnih konstrukcij

Stavba skozi tla izgubi povprečno 15 % toplote. S toplotno zaščito talnih konstrukcij:

 • zmanjšamo toplotne izgube stavbe,
 • izboljšamo celotno energijsko učinkovitost stavbe,
 • povečamo toplotno ugodje v prostorih.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2, 2010) v 9. členu postavlja zahteve, ki jih je treba upoštevati tudi pri načrtovanju sestave talnih konstrukcij:

»S toplotno zaščito površine toplotnega ovoja stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja je treba:

 • zmanjšati prehod energije skozi površino toplotnega ovoja stavbe,
 • zmanjšati podhlajevanje ali pregrevanje stavbe,
 • zagotoviti tako sestavo gradbenih konstrukcij, da ne prihaja do poškodb ali
  drugih škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare, in
 • nadzorovati (uravnavati) zrakotesnost stavbe.«

To pomeni, da je treba toplotno zaščito izbrati in dimenzionirati tako, da:

 • bo toplotna prehodnost talne konstrukcije dovolj nizka,
 • bo toplotno izolacijski ovoj talne konstrukcije enakomeren, sklenjen, brez
  nedopustnih oslabitev in primerno povezan s toplotno zaščito drugih delov ovoja stavbe.

Tehnična smernica TSG-01-004:2010, Učinkovita raba energije, določa, da se toplotna prehodnost konstrukcij toplotnega ovoja stavbe izračuna po standardih SIST EN ISO 6946 in SIST EN ISO 2011.

Največje dovoljene vrednosti so:

Tip talne konstrukcije Umax (W/m2K)
Tla na terenu 0,35
Tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo 0,35
Tla nad zunanjim zrakom 0,30
Tla na terenu in tla nad neogrevano kletjo, ne- ogrevanim prostorom ali garažo pri panelnem – talnem ogrevanju (ploskovnem gretju) 0,30

S homogenimi konstrukcijami oz. materiali za gradnjo talnih konstrukcij, kot so danes na voljo, ne moremo doseči predpisanih vrednosti. Zato se nosilni konstrukciji dodajo sloji toplotno zaščitnih materialov ustrezne debeline.

Način izvedbe toplotne zaščite

Del toplotno zaščitne funkcije lahko prevzame toplotna oz. zvočna zaščita pod plavajočim estrihom. Osnovno funkcijo pa opravlja sloj toplotne zaščite, ki ga pri tleh na terenu namestimo:

 • nad talno ploščo in hidroizolacijo;
 • pod talno ploščo in hidroizolacijo.

Najpogosteje uporabljeni materiali:

 • ekspandirani polistiren, kamena volna, steklena volna (nad talno ploščo),
 • ekstrudirani polistiren, penjeno steklo (pod talno ploščo).

Način izvedbe toplotne zaščite (in s tem vrsta materiala) je odvisen od celotne zasnove talne konstrukcije, na katero vplivajo tudi statične posebnosti in morebitne posebne zahteve glede zaščite pred pritiskajočo vodo.

Preprečevanje toplotnih mostov

Kritična mesta, ki jih mora projektant pozorno obdelati, so predvsem:

 • območje temelja,
 • stik talne konstrukcije in vertikalne zunanje konstrukcije,
 • stik talne konstrukcije in vertikalne notranje konstrukcije.

Zaščita pred vlago

Toplotno izolacijo talnih konstrukcij je težko, drago in zamudno popravljati. Zato je brezhibna izvedba hidroizolacije nujen pogoj za njeno uspešno in dolgotrajno delovanje, zlasti kadar se ne uporabljajo na vlago odporni materiali kot npr. ekstrudirani polistiren ali penjeno steklo.

clanek-content-imageIzolacija temeljne plošče

 

Viri slik:

Back to top